LEADER Noord Overijssel gaat van start: Nieuw subsidieprogramma voor versterking van het platteland.

Toegevoegd op vrijdag 8 april 2016

Persbericht

Er zijn weer mogelijkheden om met steun van LEADER, prjecten te realiseren die de economie en de leefbaarheid van het platteland versterken. Ook in Noord Overijssel.

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat tot en met 2020 van kracht is. LEADER wil ideeën van onderop, dus van bewoners, ondernemers en organisaties, helpen realiseren. Projecten moeten wel bijdragen aan de doelen die LEADER belangrijk vindt voor het gebied. LEADER Noord Overijssel werkt binnen de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Dalvsen, Ommen, Hardenberg en in het buitengebied van Zwolle en Kampen. Het waterschap Drents Overijsselse Delta is ook betrokken.

LEADER Noord Overijssel wil zich in de komende jaren vooral inzetten voor de volgende thema's

  1. Jongeren en onderwijs: hoe kan het onderwijs bijdragen aan meer kennis en kunde op het platteland waaruit economisch krachtige werkgelegenheid voor jongeren voortkomt?
  2. Vrijetijdseconomie: hoe kunnen kleine toeristische bedrijven meer samenwerken om meer gasten naar zich toe te halen waardoor economisch sterkere bedrijven ontstaan?
  3. De samenleving verbinden met de toekomst van water en landbouw: hoe kunnen we bewoners betrekken bij de toekomst van ons water (kwaliteit-kwantiteit-klimaateffecten) en hoe zorgen we dat de relatie 'van grond tot mond' van ons voedsel meer tastbaar en zichtbaar wordt?

De thema's zijn beschreven in de Lokale Ontwikkeling Strategie (LOS). Die is gemaakt met inbreng van heel veel partijen uit het gebied. De uitvoering van het LEADER programma ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). De LAG bestaat uit mensen uit het gebied zelf met kennis en kunde over de thema's.

Binnenkort zal de provincie Overijssel bekend maken dat er voor de eerste keer aanvragen kunnen worden ingediend voor een LEADER subsidie. De aanvragen worden beoordeeld door de LAG. De LAG geeft hierover advies aan de provincie die de subsidie toekent. 

Heeft u ideeën voor een project dat past bij de thema's neem dan contact op met Jan Boxum, LEADER coördinatro Noord Overijssel en de adviseur van de LAG, om de mogelijkheden te bespreken.
e-mail: jan.boxum@steenwijkerland.nl
tel: 06-13517347

Binnen de gemeenten Ommen en Hardenberg kunt u ook contact opnemen met Henk Heusinkveld, vakspecialist ontwikkeling landelijk gebied.
e-mail: Henk.Heusinkveld@ommen-hardenberg.nl
tel: 0523-289528

Voor meer informatie kunt u kijken op : http://www.overijssel.nl/thema's/economie/europaloket/pop3/